Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
voimavarakeskeinen työnohjaus vahvistaa perustehtävää

Seksuaaliterapeutti.net

VOIMAVARAKESKEINEN Työnohjaus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa tulet kuulluksi. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa painotetaan sitä, että työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on aina vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Ideoilla ja tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet muuttua käytännöiksi, kun ihmiset ovat alusta asti olleet itse rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

seksuaaliterapeutti viivan kuva

Voimavarakeskeisen työnohjauksen peruskivet

 

Voimavarakeskeisen työnohjauksen peruskivet ovat dialogisuus, narratiivisuus, refleksiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Dialogisuus

Dialogisuus on yhdessä ajattelemista. Yhdessä tutkimalla ja yhdessä ymmärtämällä synnytämme kumppanuutta, jossa työskentely on helpompaa, mukavampaa ja tuottavampaa.

Dialogisia menetelmiä kehittäneiden asiantuntioiden mukaan dialogi on avointa ja suoraa keskustelua, jossa tavoitellaan yhteistä ymmärrystä. Dialogissa synnytetään tila, jossa tilannetta tutkitaan yhdessä. Siinä kummankin dialogiin osallistuvan todellisuus saa olla olemassa ja molempien kiinnostuksen kohteena. Dialogissa hyväksytään, että ihmisellä on erilaisia näkemyksiä eikä kenenkään näkemys voi olla kokonainen totuus.

Dialogi on sana, jonka useimmat tuntevat. Dialogi tulee kreikan kielestä ja sen kantasanat ovat dia, joka tarkoittaa "läpi", ja logos, joka tarkoittaa "merkitystä". Merkitys virtaa siis puheen läpi tai kautta. Dialogilla on suomen kielessä myös vastine "kuunteleva keskustelu".

Voimavarakeskeisen työnohjauksen peruskivet

Narratiivisuus

Meillä kaikilla on 'tarinamme', jota haluamme todeksi. Muutosta syntyy, kun alamme kertoamonipuolisempia ja elämämme kannalta rakentavia tarinoita.

Reflektiivisyys

Refleksiivinen ajattelu tai reflektointi tarkoittaa asioiden harkitsevaa pohtimista ja suhteuttamista muihin asioihin. Refleksiivisyyden periaate laajentaa nykytilan kartoitusta, voimistaa ajattelun ravistelua ja syventää yhteisen näkemyksen muodostamista. Keskeistä reflektoinnissa on etäisyyden saaminen nykyiseen tilanteeseen.

Työnohjauksessa tarkastelemme tietoisesti omia ajatuksiamme, tunteitamme ja toimintaamme. Kun teemme näin yhdessä, huomaamme pian tilaa ja vaihtoehtoja elämässämme.

Ratkaisukeskeisyys

Kaikesta löytyy jotain, mikä toimii. Hyvään keskittymällä on onnistumisia tutkailemalla lisäämme hyvää. Löytyy myös vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ja toimia.

seksuaaliterapeutti viivan kuva