Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
seksuaaliterapeutti sivun kuva kukasta

Seksuaaliterapeutti.net

Työnohjaus

Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, uuden oivaltamista ja ammatillisen kehittymisen väline. Työnohjauksen käsittelyn kohteena on työntekijän suhde työhön, sen kontekstiin, niihin yhteyksiin joissa se toteutuu.

Työnohjauksen merkitystä voimme tarkentaa asiakkaan kanssa yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Työnohjaus on tavoitteellista, ammatillista toimintaa ja -vuorovaikutusta. Tavoitteiden määrittely yhdessä työnohjaajan kanssa, auttaa jäsentämään omia ajatuksiaan ja selkeyttämään omaa toimintatapaansa.

MITÄ ON TYÖNOHJAUS?

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja jakamaan työhön liittyviä kokemuksia, jäsentämään omaa työroolia, vahvistamaan ammatti-identiteettiä sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja siten kehittämään työn laatua.

Työnohjaus on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Se on työnohjaajan ohjaamaa tavoitteellista ja luottamuksellista yksilö- tai pienryhmätoimintaa, jossa käsitellään muun muassa työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja erilaisiin toimintatapoihin liittyviä kokemuksia, kysymyksiä ja tunteita.

Työnohjaus on sopimukseen perustuvaa, määräaikaista, säännöllisesti toteutettavaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on ohjattavien ammatillinen kasvu ja kehitys. Työnohjaus sijoittuu koulutuksen ja terapian välimaastoon: terapiassa käsitellään yksilön sisäisiä prosesseja ja niihin liittyviä syvempiä tunteita ja tarkastellaan yksityiselämän ongelmia, työnohjauksessa tarkastelun kohteena sen sijaan on itse työ sekä ihminen työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä.

Vaikka työnohjaus ei ole terapiaa, se voidaan kokea terapeuttisena. Työnohjaus on keino käsitellä työstä nousevia tunteita.

Yksilötyönohjauksessa keskeisellä sijalla on työnohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutussuhde. Työskentelyn lähtökohtana ovat ohjattavan työhön liittyvät kokemukset.

Pienryhmässä tapahtuva työnohjaus on keskustelua ohjattavien ja ohjaajan välillä. Ryhmän on hyvä olla riittävän pieni, jotta vuorovaikutus kaikkien jäsenten kesken on mahdollista. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisten asioiden käsittelemisen ja tukee ryhmän vuorovaikutusta. Jokainen tuo asiansa esiin haluamallaan tavalla. Asioista, joita ei halua käsitellä, ei ole pakko puhua. Toisaalta jokaisella on mahdollisuus sanoa mitä haluaa.

Perinteiseen työnohjaukseen verrattuna ratkaisukeskeinen työnohjaus on lähtökohdiltaan tavoitteellisempaa. Työnohjaajan rooli on siinä aktiivisempi ja läpinäkyvä. Ratkaisukeskeinen työnohjaus lähestyy käytännössä toteutukseltaan valmennusta.

Valmentaminen muutostilanteissa, menneisyyteen juuttuminen vaikeuttaa mahdollisuuksia selviytyä tulevaisuuden haasteista.

Lähtökohtana tulee olla: miksi muutos tarvitaan, mitä seuraa, jos siihen ei ryhdytä, mitä heikkouksia ja riskejä on olemassa nykyisessä toimintatavassa, mitä hyötyä uudessa suunnassa olisi, mitä osaamista ja voimavaroja on jo uuden suunnan suhteen olemassa.